Nüfus Coğrafyası Ölçme Değerlendirme


1-Sınırları belli bir alanda ,belli bir süre içinde nüfus sayısındaki değişime ……………….. denir.

2-Dünya da doğum oranlarının ölüm oranlarından fazla olması sonucu nüfus artmasına ……………. ………. Artışı denir.

3-………………… yaralanılarak nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı öğrenilebilir.

4-Belli bir yerde yaşayan nüfusun ,o yerin alanına bölünmesiyle bulunulan sayı ………………………. tur.

5-Belli bir yerde tarımla geçinen nüfusun tarımsal alana bölünmesiyle ………… ……………bulunur.

6-Dünyadaki nüfus artış hızı ülkelerin ……………………… düzeyine bağlı olarak değişmektedir.

7- Ülkelerin nüfusları,nüfus özelliklerine bağlı olarak ,………… ,…………… ,…………….., ………… olmak üzere dörde ayrılır.

8-Genellikle …… …………ülkelerde genç ve çocuk nüfus fazla ,yaşlı nüfus oranı azdır.

9- Belli bir sahadaki toplam nüfusun tarım alanlarına bölünmesi ile elde edilen sayı……………………….. nüfus yoğunluğudur.

10-Doğumlar ölümlerden fazla ise nüfus ………

Nüfus Coğrafyası ölçme değerlendirme 2

1- Belli bir zamanda belli sınırlar içinde yaşayan insan sayısına …………. denir.

2- En küçük nüfus topluluğu ………….. dir.

3- Ülkemizde ilk nüfus sayımı ……… yılında ikinci nüfus sayımı ise ………. yılında yapılmıştır.

4- Yeryüzünde nüfusun dağılışını etkileyen faktörler ………….. ve ……………. faktörler olmak üzere ikiye ayrılır.

5-…………… ………… olmasından dolayı kuzey yarım kürede nüfus güney yarımküreye göre fazladır.

6-Osmanlı devletinde 1831 yılında yapılan nüfus sayımının amacı ………….. sayısı ile ……………… miktarının belirlenmesidir.

7-Dünya nüfusunda üç önemli sıçramadan biri kabul edilen sanayi devrimi önce ……………. başlamış ve Avrupa’ya yayılmıştır.

8- Asya kıtasındaki nüfus artışının nedeni………… …………. fazla olmasıdır.

9- Nüfus sayımlarında de ………. ve de…………. yöntemleri gibi iki yöntem kullanılmaktadır.

10-…………. Ve iç …… bölgenin nüfusunu artırırken ………… ve dış …………. Bölgenin nüfusunu azaltır.
10 Nisan 2009 Cuma

Hiç yorum yok: