NÜFUS POLİTİKALARI
Günümüzde sınırlı olan doğal kaynakların hızla tüketilmesi,nüfus özelliklerinin (Nüfusun niteliği) önemli hale gelmesi nüfus politikalarını önümüze çıkarmıştır.
 Geçmişte nüfusun sayısal çokluğu(niceliği)güç sayılırken günümüzde nüfusun niteliği(eğitim, iş,gelir düzeyi)önem kazanmıştır.Nüfusun miktarı ve niteliği ile ülkelerin kalkınmaları arasında ilişki kurulmaktadır.
 Fazla nüfus kalkınma ve gelişmeyi zorlaştırırken nitelikli (eğitilmiş) nüfus kalkınma ve gelişmeyi hızlandırmaktadır.
 Dünyada genel olarak uygulanan 3 nüfus politikası vardır.

1-Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politika (Çin,Hindistan)
2-Nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politika (Gelişmiş Avrupa ülkeleri İngiltere,Fransa,İsveç)
3-Nüfusun niteliği ve niceliğini iyileştirmeye yönelik politikalar (Gelişmekte olan ülkeler)

-Genel olarak nüfus politikalarının temelinde nüfusu kontrol altında tutma çabaları bulunmaktadır.
1-Ülkelerin farklı nüfus politikaları:
Nüfus artışı her yerde farklılıklar gösterdiği gibi zaman içinde de değişebilir.Bazı ülkeler nüfus artışlarını düşürmeye çalışırken bazı ülkeler düşürdükleri nüfus artışlarını artırmaya çalışmaktadırlar.
2-Nüfus politikalarının olumlu olumsuz yönleri
Nüfus artış hızının düşmesinin
-Olumlu Yönleri -Olumsuz Yönleri 
1-Hayat standardı yükselir 1-Yaşlı nüfus artar
2-Ülkede yatırımlara daha fazla pay ayrılır. 2-Çalışanlar azalır. Tüketici nüfus artar.
3-İşsizlik azalır. 3-Cinsiyet dengesizliği 
4-Tasarruflar artar. 4-Dinamik iş gücü azalır. 
Nüfus Artış Hızının Yüksek Olmasının 
-Olumlu Yönleri -Olumsuz Yönleri
1-Üretim ve vergi gelirleri artar, 1-İşsizlik artar,
2-İş gücü ucuzlar, 2-İthalat artar,ihracat azalır,
3-Yeni B alanları ortaya çıkar, 3-Eğitim sağlık sorunları ortaya çıkar,
4-Mal ve hizmetlere talep artar, 4-Çevre sorunları ve gecekondulaşma başlar,
5-Genç nüfus artar. 5-Konut sıkıntısı ortaya çıkar.Tasarruflar azalır.

Tarihsel Süreçte Kentler
Tarih boyunca ilk şehirlerin ortaya çıkışı ve şehirleşme hareketleri başlangıcı eski olmasına rağmen şehirleşme(ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi gibi nedenlerle) yavaş yavaş devam etmiştir. Şehirleşme sanayi devriminden (İngiltere 1848) sonra hızlanarak şehirlerin sayısı sürekli artmıştır.
 Şehirlerin çoğalması ve gelişmesinde çeşitli faktörler etkili olmuştur. En hızlı kentleşme 1950-1960 döneminde görüldü.
-Şehirler gelişmelerinde etkili olan faktörlere göre;
1-İdari kentler başkentler
2-Sanayi kentleri
3-Liman kentleri
4-Turizm kentleri
5-Dini ve kültürel kentler
6-Ticaret kentleri
7-Tarım kentleri 
8-Eğitim kentleri
9-Ulaşım kavşağı kentleri
 Şehirlerin sahip olduğu önem zamanla değişebilir. Gelişmesinde etkili olan fonksiyon ortadan kalkabilir.
Şehirler fonksiyonlarına göre önemli etkilere sahiptir.Bazı şehirler küresel (Dünya üzerinde etkilidir.) New York,Tokyo (ekonomi merkezi)bazı kentler bölgesel etkiye sahiptir.Şam bazıları yerel etkiye sahiptir.Eskişehir,Denizli,Halep…
16 Kasım 2009 Pazartesi

Hiç yorum yok: